Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ŞİT

Yrd. Doç. Dr.
MUSTAFA ŞİT

Tıp Fakültesi
(Tıp Fakültesi)

mustafasit@ibu.edu.tr
+90 374 254 10 00
(Dahili: )
+90 374 253 4506