Prof. Dr. YAHYA MUSTAFA KESKİN

Prof. Dr. YAHYA MUSTAFA KESKİN

Fen-Edebiyat Fakültesi

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

  • +90 374 254 10 00 ()
  • +90 374 253 4506
  • keskin_m3@ibu.edu.tr